​Monetary Policy Forum ครั้งที่ 4/2566

ครั้งที่ 4/2566 | 13 ธันวาคม 2566

Monetary Policy Forum ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดงาน Monetary Policy Forum ครั้งที่ 4/2566 โดยมี นายปิติ ดิษยทัต ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน และ ผู้บริหาร ธปท. เข้าร่วมสื่อสารให้แก่นักวิเคราะห์และสื่อมวลชน

01
03
Quote1
Quote2
Quote3
Quote4
Quote5