สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานที่จะรักษาเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจการเงินของประเทศ ควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้ประเทศไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในมิติต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) ซึ่งคู่ค้า ธปท. เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของ ธปท. ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ธปท. จึงได้กำหนด "แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ธปท." เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอันจะนำไปสู่การดำเนินงานร่วมกันอย่างยั่งยืน  อ่านเพิ่มเติม TH / EN

​สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 (LINK)

สรุปผลพิจารณาจัดซื้อจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (รายงานฯ รายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1/2566

ไตรมาสที่ 2/2566

ไตรมาสที่ 3/2566

ไตรมาสที่ 4/2566

ไตรมาสที่ 1/2565

ไตรมาสที่ 2/2565

ไตรมาสที่ 3/2565

ไตรมาสที่ 4/2565

หมายเหตุ 

             รายงานฯ รายไตรมาส เป็นรายงานประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง เลขที่ กค 0405.2/ว 62 ลว. 5 ก.พ.62  

 


รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)

 ปี 2567

มกราคม 2567

 

 

ปี 2566

ตุลาคม 2566

พฤศจิกายน 2566

ธันวาคม 2566

กรกฎาคม 2566

สิงหาคม 2566

กันยายน 2566

เมษายน 2566

พฤษภาคม 2566

มิถุนายน 2566

มกราคม 2566

กุมภาพันธ์ 2566

มีนาคม 2566

ปี 2565

ตุลาคม 2565

พฤศจิกายน 2565

ธันวาคม 2565

กรกฎาคม 2565

สิงหาคม 2565

กันยายน 2565

เมษายน 2565

พฤษภาคม 2565

มิถุนายน 2565

มกราคม 2565

กุมภาพันธ์ 2565

มีนาคม 2565

หมายเหตุ 

     รายงาน สขร.1 เป็นรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  และหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  นร.0108/ว. 4258 ลว.2 ก.ค.64