thor

Thai Overnight Repurchase Rate (THOR)

THOR เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตลาดซื้อคืนพันธบัตรภาคเอกชนระยะข้ามคืนระหว่างธนาคาร ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในตลาดการเงินทดแทนอัตราดอกเบี้ย THBFIX ในระยะยาว โดย ธปท. ร่วมกันคณะทำงานเตรียมความพร้อมของธนาคารพาณิชย์เพื่อรองรับการยุติการใช้ LIBOR เร่งพัฒนาตลาดอนุพันธ์อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR ให้มีสภาพคล่องรองรับการเปลี่ยนผ่านอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในครั้งนี้ และรองรับความต้องการทำธุรกรรมการเงินของภาคธุรกิจ

thor

Introduction to THOR

  - แนวปฏิบัติสำหรับการทำธุรกรรมการเงินอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR (A User’s Guide to Thai Overnight Repurchase Rate) (Feb 2022)

  - THOR infographic

  - ประกาศ ธปท. หลักเกณฑ์การคำนวณอัตราดอกเบี้ยของธุรกรรมการเงินที่อิง THOR

  - THOR Calculator

  - Excel การคำนวณอัตราดอกเบี้ยตาม convention ต่างๆ

  - ปริมาณธุรกรรม THOR OIS

 

THOR product convention

  - THOR product convention

  - การคำนวณราคา BOT THOR FRN

  - Excel การคำนวณราคา BOT THOR FRN

 

ข้อมูลย้อนหลัง

  - อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR และอัตราดอกเบี้ย THOR Average

  - ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR

  - ข้อมูล THOR ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2558 (ข้อมูลเชื่อมโยงจาก ThaiBMA)

  - สรุปข้อมูลการปรับปรุงการเผยแพร่ THOR

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  - มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับธนาคารในการนำส่งข้อมูล

  - หนังสือขอความร่วมมือธนาคารในการส่งข้อมูล