บุคคลรับอนุญาต

นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อและขายธนบัตรต่างประเทศ ที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

รายละเอียด

 • การยื่นคำร้องขอประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตงวดเดือนมีนาคม 2566

 • ระเบียบปฏิบัติการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต

 • การกำหนดพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของกิจการเจ้าของคนเดียวหรือห้างหุ้นส่วน (คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตตามข้อ 1 (6) กิจการเจ้าของคนเดียวหรือห้างหุ้นส่วนได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว)

 • 1. คำร้องขอประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต ขอใบแทนใบอนุญาต และขอยกเลิกประกอบธุรกิจ

 • 2. หนังสือรับรองผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ หนังสือรับรองกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ และหนังสือรับรองผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (กรณียื่นคำร้องขอประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต)

 • 3. คำแนะนำในการจัดทำเอกสารและหนังสือรับรอง และการขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) (กรณียื่นคำร้องขอประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต)

 • 4. หนังสือแจ้งความประสงค์ในการยื่นผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเพื่อประกอบการยื่นคำร้องขอประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต

 • 5. คำร้องขออนุญาตเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ

 • 6. หนังสือรับรองผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ หนังสือรับรองกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ และหนังสือรับรองผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (กรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังได้รับใบอนุญาต)

 • ตัวอย่างแบบฟอร์มคำรับรองว่าจะเดินทางออกไปนอกประเทศ

 • ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้มีอำนาจลงนามไม่มายื่นด้วยตนเอง)

 • Slide ชี้แจงการลงทะเบียนและการจัดทำรายงานระบบ EMCS

 • คู่มือการลงทะเบียนและการจัดทำรายงานระบบ EMCS

 • รายชื่อและสถานที่ตั้งของบุคคลรับอนุญาต

 • ปี 2565

 • ปี 2564

 • ปี 2563

 • ปี 2562

 • ปี 2561

 • ปี 2560

 • ปี 2559

 • ปี 2558

 • ปี 2557

 • ปี 2556

 • ปี 2566

 • ปี 2565

 • ปี 2564

 • ปี 2563

 • ปี 2562

 • ปี 2561

 • ปี 2560

 • ปี 2559

 • ปี 2558

 • ปี 2557

 • ปี 2556