การลงทุนต่างประเทศสำหรับผู้ลงทุนรายย่อย

ในช่วงที่ผ่านมา

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ผ่อนคลายหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินที่เอื้อให้บุคคลทั่วไปรวมถึงประชาชนรายย่อยสามารถลงทุนต่างประเทศได้คล่องตัวขึ้นเพื่อให้คนไทยสามารถกระจายความเสี่ยงการลงทุนได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม หลายคนอาจยังมีคำถามเกี่ยวกับการลงทุนต่างประเทศในมิติต่าง ๆ ท่านสามารถหาคำตอบได้จากบทความนี้

ช่องทางการลงทุนต่างประเทศสำหรับผู้ลงทุนรายย่อย

 

ผู้ลงทุนรายย่อยที่สนใจลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นหุ้น บอนด์ และผลิตภัณฑ์การลงทุนอื่น ๆ สามารถทำได้ในหลายช่องทาง โดยช่องทางที่น่าจะคุ้นเคยกันดีแล้ว น่าจะเป็นช่องทางการลงทุนผ่านผู้ให้บริการในไทย ซึ่งผู้ลงทุนสามารถไปลงทุนผ่าน (1) กองทุนรวม (2) กองทุนส่วนบุคคล (3) บริษัทหลักทรัพย์ไทย

การลงทุนผ่านผู้ให้บริการในไทย

การลงทุนผ่านผู้ให้บริการในต่างประเทศ หรือโบรกเกอร์ต่างประเทศ

 

สำหรับอีกช่องทางที่ ธปท. เริ่มเปิดในปี 2563 ให้บุคคลรายย่อยไปลงทุนต่างประเทศได้เองผ่านผู้ให้บริการ/โบรกเกอร์ในต่างประเทศ ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านดอลลาร์ สรอ. ต่อปี ผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนในหลักทรัพย์รายตัวที่สนใจได้เอง ช่องทางนี้เหมาะกับผู้ลงทุนที่มีประสบการณ์สูง โดยผู้ลงทุนควรเลือกผู้ให้บริการ/โบรกเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถือ ลักษณะการเสียภาษีจะเหมือนกับช่องทางผ่าน บล. ไทย คือ หากขายหลักทรัพย์และนำเงินกลับไทยในปีเดียวกันจะต้องนำมาคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้ ประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุนได้มี หุ้น บอนด์ หน่วยลงทุน เงินฝาก สัญญาอนุพันธ์ ประกันชีวิตควบการลงทุน สำหรับช่องทางนี้ ผู้ลงทุนต้องยื่นแบบแจ้งความประสงค์กับ ธปท. ก่อนการลงทุนเป็นรายปี

 

 

How to ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

​วิธีการลงทุนต่างประเทศสำหรับผู้ลงทุนรายย่อยผ่านผู้ให้บริการในต่างประเทศ

สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนต่างประเทศด้วยตนเอง โดยผ่านผู้ให้บริการในต่างประเทศ มีวิธีการทั้งหมด 6 ขั้นตอน (ขั้นที่ 5-6 เป็นทางเลือกของแต่ละผู้ลงทุน) ดังนี้
test

1. Registration: การยื่นแบบแจ้งความประสงค์การลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศ

1.1 กรณีเริ่มใช้งานครั้งแรก ผู้ลงทุนต้องลงทะเบียนรับ username และ password ผ่าน website ของ ธปท. ก่อน เพื่อใช้ Login เข้าระบบยื่นแบบแจ้งความประสงค์การลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศตามขั้นตอน

วิธีลงทะเบียนแบบแจ้งความความประสงค์ สำหรับการใช้งานครั้งแรก

1.2 กรณีได้รับ username และ password แล้ว ผู้ลงทุนยื่นแบบแจ้งความประสงค์การลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศ ตามขั้นตอน

วิธีการยื่นแบบแจ้งความประสงค์การลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศ
วีดีโอ ลงทะเบียนแบบแจ้งความความประสงค์ สำหรับการใช้งานครั้งแรก วีดีโอ วิธีการยื่นแบบแจ้งความประสงค์การลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศ Link ลงทะเบียน
test

2. FX Transaction: การทำธุรกรรม FX และโอนออกกับธนาคารพาณิชย์

การแลก FX และโอนออกกับธนาคารพาณิชย์ทำได้โดยยื่นแบบรับทราบการแจ้งความประสงค์ที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 ประกอบการทำธุรกรรม

test

3. Investment: การลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศ

การลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศกับผู้ให้บริการในต่างประเทศ

test

4. Report: รายงานยอดคงค้างเงินลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศรายปี

การรายงานยอดคงค้างเงินลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศ ภายในปีที่โอนเงินไปลงทุนต่างประเทศผ่าน BOT website เช่นเดียวกับการยื่นแบบแจ้งความประสงค์ ทั้งนี้ การรายงานยอดคงค้างเงินลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศ ให้ผู้ลงทุนรายงานภายในเดือนธันวาคมของปีที่โอนเงินลงทุน

วิธีการรายงานยอดคงค้างเงินลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศรายปี
วีดีโอ วิธีการรายงานยอดคงค้างเงินลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศรายปี
test

5. FX Hedging: การป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน สำหรับเงินลงทุนหลักทรัพย์ ต่างประเทศ

ผู้ลงทุนรายย่อยสามารถเลือกทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงค่าเงินสำหรับเงินลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศกับธนาคารพาณิชย์ ได้ไม่เกินมูลค่าลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยใช้แบบรับทราบการแจ้งความประสงค์ที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 ประกอบการทำธุรกรรม

test

6. Repatriation: การนำเงินลงทุนกลับเข้าประเทศได้

ผู้ลงทุนสามารถโอนเงินลงทุนกลับเข้าประเทศและแลกเป็นเงินบาท หรือ ฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศกับธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ กรณีที่ขายหลักทรัพย์และนำเงินลงทุนกลับเข้าประเทศในปีปฏิทินเดียวกัน ต้องนำมา คำนวณภาษีเงินได้ฯ ด้วย

 


 

ระเบียบ และคำถาม-คำตอบ

.

ประกาศ เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน

ภายใต้หัวข้อ นิติบุคคลรับอนุญาต

อ่านรายละเอียด

คำถามคำตอบระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ปรับปรุงวันที่ 11 พ.ย. 65

ภายใต้หัวข้อ แนวปฏิบัติ และเอกสารเผยแพร่

อ่านรายละเอียด


 

บทความที่น่าสนใจ

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศปี 2564

ปี 2564 คนไทยลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศสูงสุดเป็นประวัติการณ์