ระเบียบและประกาศเกี่ยวกับธุรกรรมตราสารหนี้

บริการธุรกรรมตราสารหนี้

  

 

  

ไฟล์ PDF

ระเบียบ ธปท. ที่ สรข. 2/2562 ว่าด้วยบริการธุรกรรมตราสารหนี้      
ประกาศ ธปท. ที่ สรข. 10/2562 เรื่อง การขอรับบริการธุรกรรมตราสารหนี้      
ประกาศ ธปท. ที่ สรข. 2/2564 เรื่อง การจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้น      
ประกาศ ธปท. ที่ สรข. 12/2562 เรื่อง ค่าธรรมเนียมบริการธุรกรรมตราสารหนี้     

บริการธุรกรรมประมูลตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

   

ไฟล์ WORD

 

ไฟล์ PDF

ระเบียบ ธปท. ว่าด้วยการให้บริการธุรกรรมประมูลตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็คทรอนิกส์ (e-Bidding) พ.ศ. 2546      
การขอใช้บริการธุรกรรมประมูลตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์      
แบบแจ้งข้อมูลบัญชีตราสารหนี้และการรับมอบตราสารหนี้ที่ได้รับจัดสรรจากการประมูลตราสารหนี้ฯ      
แบบฟอร์มที่ 6 หนังสือมอบอำนาจ      
แบบฟอร์มที่ 8 หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ e-Bidding      
หนังสือมอบอำนาจการส่งหนังสือยืนยันรายการธุรกรรมประมูลตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์      

บริการธุรกรรมแลกเปลี่ยนตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (ฺBond Switching)

   

ไฟล์ WORD

ไฟล์ PDF

ระเบียบ ธปท. ที่ สรข. 1/2560 ว่าด้วยการให้บริการธุรกรรมแลกเปลี่ยนตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์          
BS-01 หนังสือแสดงความตกลง     
BS-02 หนังสือมอบอำนาจ     
BS-03 หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิ     
BS-05 หนังสือแจ้งข้อมูลบัญชีตราสารหนี้และบัญชีเงินฝาก     
BS-06 หนังสือแจ้งรายชื่อผู้ประสานงาน     
BS-07 หนังสือขอแลกเปลี่ยนตราสารหนี้     

บริการระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมตราสารหนี้ (Bond Platform)

ไฟล์ 

01 ระเบียบการให้บริการระบบและเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมตราสารหนี้ (Bond Platform)
 
ระเบียบ ธปท. ที่ สรข. 1/2563 ว่าด้วยการให้บริการระบบและเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมตราสารหนี้ (Bond Platform) 
ระเบียบ ธปท. ที่ สรข. 1/2566 ว่าด้วยการให้บริการระบบและเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมตราสารหนี้ (Bond Platform) (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) 
01 หนังสือแสดงความตกลงการใช้ Bond Platform - สมาชิกหลัก 
02 หนังสือแสดงความตกลงการใช้ Bond Platform - สมาชิกสมทบ (แก้ไข) 
03 หนังสือมอบอำนาจการใช้ Bond Platform - สมาชิกหลัก 
04 หนังสือมอบอำนาจการใช้ Bond Platform - สมาชิกสมทบ 
05 สัญญาขอใช้ Bond Platform ผ่านสมาชิกหลัก (แก้ไข) 
06 แบบแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานสำหรับการใช้ Bond Platform (แก้ไข) 
07 แบบขอระงับการใช้ Bond Platform (แก้ไข) 
08 แบบแจ้งขอใช้ใบรับรอง CA Bond Platform - สมาชิกหลัก 
หนังสือเวียน ที่ ฝชพ.ว. 34/2566 เรื่อง นำส่งระเบียบ ประกาศ พิธีปฏิบัติ และพิธีปฏิบัติฉุกเฉินภายใต้การให้บริการ Bond Platform 
พิธีปฏิบัติ เรื่อง บริการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐในระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ภายใต้การให้บริการ Bond Platform (ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2566) 
พิธีปฏิบัติ แผนฉุกเฉินการบริการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐ (ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2566) 
02 ประกาศบริการจำหน่ายตราสารหนี้ภายใต้การให้บริการ Bond Platform
 
ประกาศ ธปท. ที่ สรข. 4/2563 เรื่อง บริการจำหน่ายตราสารหนี้ภายใต้การให้บริการ Bond Platform 
ประกาศ ธปท. ที่ สรข. 6/2566 เรื่อง บริการจำหน่ายตราสารหนี้ภายใต้การให้บริการ Bond Platform (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) 
หนังสือแจ้งการใช้บริการจำหน่ายตราสารหนี้ภายใต้การให้บริการ Bond Platform
หนังสือแจ้งความประสงค์ขอระงับการใช้บริการจำหน่ายตราสารหนี้ภายใต้การให้บริการ Bond Platform