1. ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ใช้งาน

 

เอกสารประกอบการขอใช้บริการ
รายการเอกสารดาวน์โหลดเอกสาร
หนังสือแสดงความตกลงขอใช้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม 
หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิในบริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือมอบอำนาจลงนามแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิ (ถ้ามี)

 

  ที่อยู่ นำส่งเอกสารประกอบการขอใช้บริการ

ทีมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานบริการทางอิเล็กทรอนิกส์)
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย อาคาร 1 ชั้น 2 โซน 4
273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2283-56662. ขั้นตอนการกำหนดสิทธิเพื่อส่งข้อมูล

 


3. ติดตั้งโปรแกรม สำหรับส่งข้อมูลลับ

 
 โดยส่วนใหญ่ข้อมูลที่นำส่งให้ ธปท. จะถูกจัดอยู่ในประเภทกลุ่มข้อมูลลับ ซึ่งมีข้อกำหนดเบื้องต้น ให้มีการเข้ารหัสข้อมูล 
และส่งข้อมูล โดยใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ท่านควรตรวจสอบประเภทกลุ่มข้อมูล ของชุดข้อมูลที่ท่านต้องจัดส่ง
เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งข้อมูลต่อไป

โปรดตรวจสอบ ประเภทกลุ่มข้อมูล ของชุดข้อมูลที่ต้องนำส่ง (ลับ/ทั่วไป)

 • ประเภทกลุ่มข้อมูลที่ส่งให้ ธปท.

 หรือตรวจสอบจากระบบ
กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลที่ต้องนำส่ง ถูกจัดอยู่ในประเภทกลุ่มข้อมูลลับ ท่านจะต้องจัดเตรียม
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ และติดตั้งโปรแกรมเข้ารหัสข้อมูล ดังนี้

ขั้นตอนการจัดเตรียมใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ และโปรแกรมนำส่งข้อมูล

การติดตั้งโปรแกรมบนเครื่องปฏิบัติงานจริง (Production)

คู่มือและโปรแกรม DA Preparation สำหรับเข้ารหัสข้อมูล (Data File Encryption)

 • คู่มือการติดตั้งและใช้งาน DA Preparation Application version 1.3 สำหรับ DA ชุด Production

 • โปรแกรม DA Preparation Application version 2.0.7 สำหรับ DA Web Submission (มีผลบังคับใช้ 26 พ.ค. 66)

 • Library Encryption version 1.0 สำหรับ DA API Submission (IWT & Production มีผลบังคับใช้ 1 พ.ย. 64)

 • คู่มือการต่ออายุ Certificate ของธนาคารแห่งประเทศไทย

การติดตั้งโปรแกรมบนเครื่องทดสอบ (Industry Wide Test : IWT)

คู่มือและโปรแกรม DA Preparation สำหรับเข้ารหัสข้อมูล (Data File Encryption)

 • คู่มือการติดตั้งและใช้งาน DA Preparation Application version 1.3 สำหรับ DA ชุด IWT

 • โปรแกรม DA Preparation Application version 2.0.7 สำหรับ DA Web Submission ( มีผลบังคับใช้ 26 พ.ค. 66)

 • Library Encryption version 1.0 สำหรับ DA API Submission (IWT & Production มีผลบังคับใช้ 1 พ.ย. 64)

สำหรับเครื่องปฏิบัติงานจริง (Production)

 • คู่มือการติดตั้ง Root และ Intermediate Certificate version 1.1 สำหรับ DA ชุด Production

 • คู่มือการติดตั้ง Certificate ของบริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด

สำหรับเครื่องทดสอบ (IWT)

 • คู่มือการติดตั้ง Root และ Intermediate Certificate version 1.1 สำหรับ DA ชุด IWT


4. การเข้าใช้งานระบบรับส่งข้อมูล

คู่มือการใช้ระบบ DAP

 • เอกสารคู่มือ DA Web Submission version 1.3

 • เอกสารคู่มือ DAP API Specification version 1.4 (26 พ.ค. 66)

          Video Clip การใช้งาน DA Web Submission คลิกเพื่อ download

 

          Video Clip การใช้งาน DAP API Submission คลิกเพื่อ download

 

 • คู่มือ FI Data Entry Application Version 1.1

 • ตัวอย่างการเตรียม FI Data Set สำหรับโปรแกรม FI Data Entry

 • ตัวอย่างการเตรียม FM Data Set สำหรับโปรแกรม FI Data Entry

 • Installation File Submit Agent

 • เอกสารคู่มือ DA Web Submission version 1.1

 • เอกสารคู่มือ DA Web Submission version 1.2

 • คู่มือการติดตั้งและใช้งาน DA Preparation Application version 1.1 สำหรับ DA

 • เอกสารคู่มือ DA API Specification version 1.2 (25 มี.ค.65)