การเผยแพร่ผลงานครูในโครงการหรือตามความร่วมมือต่าง ๆ

ชื่อกิจกรรม : สังคมศึกษา 4

 

ชื่อครู/หน่วยงาน : ครูแก้วมี ชีวชัชวาล / โรงเรียหาดใหญ่วิทยาลัย

 

ชื่อโรงเรียนที่สอนหรือฝึกสอน : โรงเรียหาดใหญ่วิทยาลัย

 

ภาคการศึกษาและปีการศึกษาที่ใช้สอน/ทำกิจกรรม : ภาคการเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

 

ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5

 

รูปแบบการนำไปใช้ : 

สอดแทรกในรายวิชา - สังคมศึกษา (สาระเศรษฐศาสตร์)

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์ สภาวะการณ์เศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

สมรรถนะทางการเงิน (Financial competency) :

FK76. รู้จักหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจการเงินและการคลัง (ม. ปลาย)

FA24. ยอมรับว่าการจัดสรรเงินก่อนใช้เป็นสิ่งควรทำ (ม. ปลาย)

FB25. วางแผนที่ทำให้แน่ใจว่าจจะมีรายได้ในอนาคต (ม. ปลาย)

 

ตัวชี้วัด สพฐ. ถ้ามี :

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

ตัวชี้วัดระหว่างทาง

 

 

ตัวชี้วัดปลายทาง

 

สังคมศึกษา

 

-

 

 

ส 3.2 ม.4-6/1 อธิบายบทบาทของรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

 

กระบวนการจัดการเรียนรู้หรือขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม :

ใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 4 MAT (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารดาวน์โหลด “แผนการสอน”)

 

การประเมินและการวัดผลการเรียนรู้ :

ด้านความรู้ (K)

-  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทนโยบายการเงินและการคลัง                            

-  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายของรัฐบาล

-  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเงิน และสถาบันการเงิน

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

-  ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทนโยบายการเงิน การคลัง ในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย

- เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจได้

- สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการศึกษานโยบายการเงิน การคลัง ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (A)

- รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

- มีวินัย

- ใฝ่เรียนรู้

- มุ่งมั่นในการทำงาน

- รักความเป็นไทย

- มีจิตสาธารณะ