การเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

-231 วัน

Public hearing

สรุปสาระสำคัญ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน ซึ่งได้แก่ พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และกฎหมายลำดับรองที่ใช้บังคับในปัจจุบัน เพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายดังกล่าว ตามแนวทางของพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ผ่านเว็บไซต์ของ ธปท. หรือเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย

ช่วงเวลาในการเปิดรับฟังความคิดเห็น

 

ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

 

วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล

 

โดยเหตุที่พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน โดยเมื่อบังคับใช้กฎหมายไประยะหนึ่งตามที่พระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดแล้ว หน่วยงานของรัฐต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายดังกล่าวเพื่อตรวจสอบว่าการบังคับใช้กฎหมายได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายนั้น และยังคงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายข้างต้นหรือไม่ โดยในการประเมินผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง และต้องคำนึงถึงความได้สัดส่วนระหว่างประโยชน์ที่ได้รับจากการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายเทียบกับภาระของประชาชนและทรัพยากรที่ใช้ในการบังคับการตามกฎหมาย สถิติการดำเนินคดีและการลงโทษอาญาตามกฎหมาย รวมถึงความสอดคล้องหรือการอนุวัติการตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามภายใต้บังคับกฎหมายระหว่างประเทศและเรื่องอื่นที่คณะรัฐมนตรีกำหนดด้วย ซึ่งกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินเป็นกฎหมายที่เข้าข่ายต้องดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้บังคับกฎหมาย

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงจัดทำเอกสารรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน เพื่อให้การประเมินผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการประกอบธุรกิจสถาบันการเงินที่เปลี่ยนแปลงไป โดย ธปท. จะเปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2566 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถนำส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามแบบฟอร์ม (เอกสารแนบ 1) ผ่านช่องทางเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย2 เว็บไซต์ของ ธปท. หรืออีเมล งานพัฒนานโยบายการกำกับดูแล ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน ธปท. [E-mail : RPD-RPD@bot.or.th]

 

[1] กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน หมายถึง พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎหมายลำดับรองทั้งหมดที่ใช้บังคับในปัจจุบัน

[2] http://law.go.th/listeningDetail?survey_id=MjcxMERHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ=

เอกสารและช่องทางเปิดรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

 

 • เอกสารการรับฟังความคิดเห็น

link เอกสาร

 • แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

link แบบสอบถาม (แบบฟอร์มออนไลน์)

link แบบสอบถาม (แบบฟอร์มในรูปแบบไฟล์ Word)

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

งานพัฒนานโยบายการกำกับดูแล
ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

อีเมล: RPD-RPD@bot.or.th

โทรศัพท์: 0 2283 6938, 0 2356 7439, 0 2356 7686, 0 2356 7362

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • (ร่าง) หลักเกณฑ์

  4 ก.ย. 2566

  (ร่าง) หลักเกณฑ์การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending)

  ฝ่ายคุ้มครองและส่งเสริมความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน

  MCPolicy2-FCD@bot.or.th

  ฝ่ายคุ้มครองและส่งเสริมความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน

 • เอกสารประกอบการ hearing

  7 ก.ย. 2566

  เอกสารประกอบการ hearing (ร่าง) หลักเกณฑ์การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending)

  ฝ่ายคุ้มครองและส่งเสริมความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน

  MCPolicy2-FCD@bot.or.th

  ฝ่ายคุ้มครองและส่งเสริมความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน

* ธปท. จะเก็บรักษาความลับและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความคิดเห็นต่อกฎหมายดังกล่าวเท่านั้น ทุกความคิดเห็นที่มีต่อกฎหมายดังกล่าวจะไม่มีผลทางกฎหมาย *