• Bond Investor Registration: BIR

การลงทะเบียนแสดงตัวตนของผู้ลงทุนในตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทย (Bond Investor Registration: BIR) เป็นความร่วมมือระหว่าง ธปท. กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยกำหนดให้นักลงทุนลงทะเบียนแสดงตัวตนก่อนการลงทุนในตราสารหนี้ไทย เพื่อให้ ธปท. มีข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยที่ถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว เพื่อประโยชน์ในการติดตามพฤติกรรมของนักลงทุนในตลาดตราสารหนี้ (market surveillance) และสามารถกำหนดนโยบายได้ตรงจุดและทันการณ์ 

BIR

.

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  1. ​ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 7/2564 เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริการทางการเงินประเภทการดูแลและเก็บรักษาตราสารหนี้ (custodian service)
  2. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. 2/2565 เรื่อง การจัดส่งข้อมูลผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากการลงทุนในตราสารหนี้
  3. Bond Investor Registration Information Note and FAQs
  4. คำถาม - คำตอบ เกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนแสดงตัวตนของผู้ลงทุนตราสารหนี้ในประเทศไทย: Bond Investor Registration (BIR)
  5. คำถาม - คำตอบ ตามประกาศ ธปท. ที่ สรข. 2/2565 เรื่อง การจัดส่งข้อมูลผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากการลงทุนในตราสารหนี้