ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบธุรกิจ Non-Bank

สามารถศึกษากฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งขั้นตอนการขออนุญาตประกอบธุรกิจ Non-Bank (บัตรเครดิต/ สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ/ สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ) ผ่าน 5 ขั้นตอน ดังนี้

ืืno1

ศึกษากฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สรุปหลักเกณฑ์บัตรเครดิต
สรุปหลักเกณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ
สรุปหลักเกณฑ์สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ
ืno-2

จัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วนตามรายการในคู่มือสำหรับประชาชน

สรุปแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และแนวทางการกรอก
คู่มือสำหรับประชาชน
no-3

สมัครใช้งานบริการระบบ e-Application

คู่มือการสมัคร/ การใช้งาน ระบบ e-Application
no-4

ยื่นคำขออนุญาตผ่านระบบ e-Application

กรอกคำขออนุญาตและนำส่งเอกสารผ่านระบบ e-Application

คู่มือแนะนำการกรอกคำขออนุญาตและนำส่งเอกสารผ่านระบบ e-Application
ืno-5

ธปท. ตรวจสอบเอกสารและเสนอกระทรวงการคลังพิจารณา

หากเอกสารถูกต้องและครนถ้วน และไม่มีข้อสังเกต ธปท. จะเสนอกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณา ภายในระยะเวลารวมไม่เกิน 60 วันทำการ (ธปท. 30 วันทำการและกระทรวงการคลัง 30 วันทำการ)

หากดูรายละเอียดข้างต้นแล้ว ยังมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถดู FAQ-คำถามพบบ่อยด้านล่างนี้

 

 

FAQ-คำถามพบบ่อย

สามารถค้นหาหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจนั้น ๆ ที่ ประกาศและหนังสือเวียนธนาคารแห่งประเทศไทย - FIPCS (bot.or.th) 

สามารถศึกษารายละเอียดได้ตามเว็บไซต์นี้

สามารถศึกษารายละเอียดได้ทาง https://iservice.bot.or.th ภายใต้หัวข้อ “บริการยื่นคำขออนุญาต e-Application” โดยเลือก “คู่มือ”

โทรศัพท์ 0 2283 5666 หรืออีเมล ServiceD@bot.or.th

ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ข้อ 3 (3) บริษัทได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจ 

บริษัทที่ขายสินค้าของตนเองเป็นทางการค้าปกติ (ผู้ขายเป็นผู้ผลิตสินค้าดังกล่าวเอง หรือไม่ได้เป็นผู้ผลิตแต่เป็นเจ้าของสินค้าดังกล่าว เช่น การซื้อมาเพื่อจาหน่ายต่อไป) เพื่อให้ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าของบริษัทสามารถเลือกผ่อนชาระเป็นงวด ๆ ได้ จะไม่ถือเป็นธุรกิจภายใต้การกำกับ

ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ได้ระบุคุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจไว้ โดยมิได้มีข้อห้ามเรื่องการถือหุ้นโดยชาวต่างชาติ ดังนั้น หากบริษัทมีคุณสมบัติตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทจึงจะสามารถยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจได้ อย่างไรก็ดี หากบริษัทเข้าลักษณะเป็นธุรกิจของคนต่างด้าว ในการประกอบธุรกิจบริษัทจะต้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดด้วย

ผู้ประกอบธุรกิจ Pico Finance ต้องไม่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ P-Loan หรือ Nano Finance ทั้งนี้สามารถศึกษาหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ Pico Finance ได้ที่ https://1359.go.th/picodoc

เมื่อ ธปท. ได้รับคำขออนุญาต และเอกสารหลักฐานครบถ้วนและถูกต้องแล้ว ธปท. จะเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุญาตประกอบธุรกิจให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับคำขออนุญาตและเอกสารครบถ้วนถูกต้อง (ธปท. ใช้เวลา 30 วันทำการและกระทรวงการคลังใช้เวลา 30 วันทำการ)

  • งานขออนุญาตประกอบธุรกิจ/ พิจารณาคำขออนุญาต แจ้งการดำเนินการ ผ่านระบบ e-Application : ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน โทรศัพท์ 0 2356 7373 / 0 2356 7845 หรือ อีเมล RBS1-FIBSD@bot.or.th
  • งานหลักเกณฑ์ประกอบธุรกิจ/ ตอบข้อหารือเชิงนโยบาย : ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน อีเมล RLP-RPD@bot.or.th