ขั้นตอนและวิธีการการขออนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา

ขั้นตอนและวิธีการการขออนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา

กลับ

  • คู่มือสำหรับผู้ลงลายมือชื่อดิจิทัล

  • คู่มือสำหรับผู้ยื่นคำขออนุญาตผ่านระบบ Microsoft Teams

เอกสารประกอบ

  • หนังสือแสดงความจำนงสมัครเข้าใช้ระบบ Microsoft Teams สำหรับการยื่นคำขออนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา

  • หนังสือมอบอำนาจจากผู้ขออนุญาตในการลงลายมือชื่อดิจิทัลเพื่อรับรองเอกสารและการยื่นคำขออนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา

  • อีเมลขอสมัครเข้าใช้ระบบ Microsoft Teams ในการยื่นคำขออนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา

กลับ