มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

     

    

     ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีหน้าที่ดำเนินภารกิจอันพึงเป็นงานของธนาคารกลาง เพื่อดำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพทางการเงิน เสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน และเสถียรภาพระบบการชำระเงิน โดยในการดำเนินงานที่ผ่านมานั้น ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับต่างมุ่งเน้นที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ ธปท. เป็นองค์กรภาครัฐที่เป็นแบบอย่างด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 

 

     ธปท. ได้จัดทำมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต เพื่อให้พนักงาน ธปท. ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม จำนวน 7 มาตรการ ดังนี้
 

       1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ


       2. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม


       3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง


       4. มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน


       5. มาตรการป้องกันการรับสินบน


       6. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม


       7. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

 

 

                                                    ​                   ​

            ​ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562

 

​            นายวิรไท สันติประภพ​

            ผู้ว่าการ

                                                                                           ธนาคารแห่งประเทศไทย   ​