ธนบัตรหมุนเวียน

ธนบัตรหมุนเวียน

1

ภาพธนบัตร

ธนบัตรแบบ 1

เป็นธนบัตรที่พิมพ์ด้านหน้าเพียงด้านเดียว จึงเรียกว่า ธนบัตรหน้าเดียว

อ่านต่อ

2

ธนบัตรแบบ 2

เป็นธนบัตรแบบแรกที่เริ่มพิมพ์ทั้งสองด้าน

อ่านต่อ
ภาพธนบัตร

3

ภาพธนบัตร

ธนบัตรแบบ 3

​เป็นธนบัตรแบบแรกที่เชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ไทยเป็นภาพประธานบนด้านหน้า

อ่านต่อ

4

ภาพธนบัตร

ธนบัตรแบบ 4 (โทมัส)

ด้านหน้าเชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเมื่อทรงพระเยาว์เป็นภาพประธาน

อ่านต่อ
ภาพธนบัตร

ธนบัตรแบบ 4 (กรมแผนที่ทหาร)

เป็นธนบัตรที่จัดพิมพ์ที่กรมแผนที่ทหารบก

อ่านต่อ

5

ธนบัตรแบบ 5

ด้านหน้าเชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเมื่อทรงพระเยาว์เป็นภาพประธาน

อ่านต่อ
ภาพธนบัตร

6

ภาพธนบัตร

ธนบัตรแบบ 6

พิมพ์ที่ กรมแผนที่ทหารบกและกรมอุทกศาสตร์ โดยใช้กระดาษที่ผลิตจากโรงงานกระดาษไทย จังหวัดกาญจนบุรี 

อ่านต่อ

7

ธนบัตรแบบ 7

พิมพ์ที่โรงพิมพ์เอกชน

อ่านต่อ
ภาพธนบัตร

8

ภาพธนบัตร

ธนบัตรแบบ 8

เป็นธนบัตรที่จัดพิมพ์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

อ่านต่อ

9

ธนบัตรแบบ 9

มีระยะเวลาการนำออกใช้นานกว่า 20 ปี เป็นต้นแบบของการกำหนดสีของธนบัตรในปัจจุบัน

อ่านต่อ
ภาพธนบัตร

10

ภาพธนบัตร

ธนบัตรแบบ 10

ได้เปลี่ยนแบบธนบัตรชนิดราคา 100 บาทใหม่ พิมพ์สอดสีหลายสีและพิมพ์เส้นนูนสีน้ำเงินเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสี 

อ่านต่อ

11

ธนบัตรแบบ 11

เป็นธนบัตรแบบที่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยมากขึ้น ด้วยการนำลายไทย สถาปัตยกรรมไทย ซึ่งมีลักษณะโดดเด่นเป็นศิลปะประจำชาติมาเป็นองค์ประกอบสำคัญของธนบัตร

อ่านต่อ
ภาพธนบัตร

12

ภาพธนบัตร

ธนบัตรแบบ 12

​เป็นธนบัตรที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแผ่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าที่ได้รับการถวายพระราชสมัญญาภิไธย "มหาราช"

อ่านต่อ

13

ธนบัตรแบบ 13

มีจุดมุ่งหมายเพื่อร่วมเฉลิมฉลองงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี  และการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยมาเป็นภาพประธานด้านหลัง

อ่านต่อ
ภาพธนบัตร

14

ภาพธนบัตร

ธนบัตรแบบ 14

มีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแผ่พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์แห่งพระราชวงศ์จักรี ที่ทรงพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ

อ่านต่อ

15

ธนบัตรแบบ 15

เป็นธนบัตรที่เริ่มปรับขนาดความกว้างของธนบัตรให้เท่ากันทุกชนิดราคา เพื่อความสะดวกในการพกพา

อ่านต่อ
ภาพธนบัตร

16

ภาพธนบัตร

ธนบัตรแบบ 16

ธนบัตรแบบนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ ​​

อ่านต่อ

17

ธนบัตรแบบ 17

มีแนวคิดในการออกแบบเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรี

อ่านต่อ
ภาพธนบัตร