การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายของผู้บริหาร

 • ​เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร​

 • ประกาศเรื่อง "No Gift Policy" ประจำปี 2566

มาตรการและการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ ธปท.

 • เอกสารประกอบ

 • เอกสารประกอบ

​การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • 1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 2. การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566

 • 3. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • 4. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2565

ข้อมูลแผนงานและงบประมาณ

 • 1. แผนดําเนินงานและการใช้งบประมาณ ปี 2566

 • 2. รายงานการติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ปี 2566

 • 3. รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2565

​การบริหารจัดการความเสี่ยง

 • ​1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566

 • 2. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566

 • 3. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2566

 • 4. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปี 2566

 • 5. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปี 2565

จริยธรรม

 • 1. การขับเคลื่อนจริยธรรม

 • 2. การประเมินจริยธรรม

 • 3. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

 • 4. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

ข้อมูลสถิติด้านการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

 • 1. ข้อมูลสถิติการให้บริการของธนาคารแห่งประเทศไทย

 • 2. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการธนาคารแห่งประเทศไทย

 • 3. รายงานสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำ