ชุดคู่มือการสอนความรู้ทางการเงินสำหรับนักศึ​กษาอาชีวศึกษา

 

ชุดคู่มือการสอนความรู้ทางการเงินสำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้นักศึกษาอาชีวศึกษามีค​วามพร้อมในการบริหารจัดการเงิน และมีทักษะในการป้องกันตนเองจากความเสี่ยงที่จะประสบปัญหาทางการเงินในอนาคต โดยประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ​

.

​1. ชุดความรู้ฝึกคิด
เป็นส่วนของเนื้อหาความรู้ทางการเงิน กิจกรรม และการประเมินผลที่ให้ผู้สอนได้ทำความเข้าใจและนำไปใช้ประกอบการสอน

2. ชุดภารกิจฝึกฝน
เป็นส่วนของแบบฝึกฝนที่ให้ผู้เรียนได้นำเรื่องการวางแผนทางการเงินมาฝึกปฏิบัติ เพื่อสร้างพฤติกรรมออมก่อนใช้และคิดก่อนจ่าย รวมทั้งต่อยอดไปสู่การตั้งเป้าหมายระยะยาวเพื่ออนาคต

​1. ชุดความรู้ฝึกคิด
เป็นส่วนของเนื้อหาความรู้ทางการเงิน กิจกรรม และการประเมินผลที่ให้ผู้สอนได้ทำความเข้าใจและนำไปใช้ประกอบการสอน

2. ชุดภารกิจฝึกฝน
เป็นส่วนของแบบฝึกฝนที่ให้ผู้เรียนได้นำเรื่องการวางแผนทางการเงินมาฝึกปฏิบัติ เพื่อสร้างพฤติกรรมออมก่อนใช้และคิดก่อนจ่าย รวมทั้งต่อยอดไปสู่การตั้งเป้าหมายระยะยาวเพื่ออนาคต

ปก

ผู้สอนสามารถปรับใช้ชุดคู่มือการสอนฉบับนี้ได้หลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสม โดยอาจสอนชุดความรู้ฝึกคิดทั้ง 5 บทเรียน พร้อมทำกิจกรรมและประเมินผลควบคู่ไปกับการให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในชุดภารกิจฝึกฝน ​หรือเลือกบางบทเรียนหรือบางกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน ช่องทาง และระยะเวลาในการสอน​​

 

1. เตรียมตัวก่อนการสอน

 

 

 

2. ชุดความรู้ฝึกคิด​​

 

 

 

บทเรียนวัตถุประสงค์​คู่มือการส​อน​​ Slide ประกอบ​
บทที่ 1 เศรษฐกิจพอเพียง...หลักคิดในชีวิต เพื่อความสมดุลอย่างยั่งยืน​เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ​  
​​บทที่ 2 การเงินส่วนบุคคล...รู้ก่อน ทำก่อน รวยกว่า เข้าใจหลักการวางแผนทางการเงิน หลักการลงทุนเบื้องต้น รวมทั้งหนี้และการบริหารจัดการหนี้ ​ ​ ​

​ ​ ​ 
การวางแผนทางการเงิน

 

 

  

 

 
  เกม Money Bingo
   
  ​การลงทุน
    
  หนี้และการบริหารจัดการหนี้​
    
บทที่ 3 Digital Literacy…เพื่อชีวิตการเงินดีในยุคดิจิทัลรู้จักบริการทางการเงินในยุคดิจิทัล และสามารถเลือกใช้บริการได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย​​  
บทที่ 4 รู้ทันภัยทางการเงิน...ตั้งสติไว้ไม่โดนหลอก​​รู้เท่าทันและพร้อมรับมือภัยทางการเงินรูปแบบต่าง ๆ​  
บทที่ 5 เตรียมพร้อมเป็นผู้ประกอบการ...เพื่อความมั่งคั่งและยั่งยืน​ทำความรู้จักคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ดี และเตรียมความพร้อมในการทำธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน​  

 

 

3​. ชุดภารกิจฝึกฝน​​

 

 

บทเรียนวัตถุประสงค์​​คู่มือการส​อน​เอกสารสำหรับผู้เ​รียนตัวอย่าง​
สำหรับผู้สอน​
แนะนำชุดภารกิจฝึกฝน     
ภารกิจที่ 1 รู้จักตนเอง ​สำรวจตนเองว่ามีความฝันอยากเป็นหรืออยากทำอะไร   
ภารกิจที่ 2​ ตา​มรอยเงินหายฝึกวิเคราะห์รายจ่ายจำเป็นและไม่จำเป็น เพื่อให้ฉุกคิดก่อนใช้เงิน   
ภารกิจที่ 3 ​ออมง่าย ๆ ลดรายจ่ายไม่จำเป็นรู้จักวิธีการเก็บออมเงินจากการลดรายจ่ายไม่จำเป็น   
​​ภารกิจที่ 4 ออมได้ ใช้เป็น​


​​รู้จักวิธีการ​จัดสรรเงินก่อนใช้ และการสรุปผลสัดส่วนเงินออมต่อรายรับ​


 สำหรับเรียนรู้เบื้องต้น​
    
  สำหรับฝึกฝนต่อเนื่อง​​
    
ภารกิจที่ 5 สะท้อนความคิดพิชิตฝันถอดบทเรียนจากการฝึกปฏิบัติ รวมถึงระบุขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการทำความฝันให้สำเร็จ   
ภารกิจที่ 6 ตั้งเป้าหมายสู่อนาคต​ฝึก​ตั้งเป้าหมายการออมจากความฝันที่ตั้งไว้ และฝึกจัดทำแผนการออม ​   
การประเมินผลผู้เรียน​สำหรับผู้สอนใช้บันทึกความครบถ้วนของการจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย   
ตัวอย่างเกียรติบัตร​    

หมายเหตุ: ภาพ เนื้อหา ข้อความ และส่วนประกอบใด ๆ ที่ปรากฏในชุดคู่มือการสอนนี้ ธปท. อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ เปลี่ยนแปลง หรือตีพิมพ์เพื่อวัตถุประสงค์ในการสอนหรือเผยแพร่ความรู้ทางการเงินเท่านั้น ทั้งนี้ ธปท. ไม่อนุญาตให้นำไปตีพิมพ์ จำหน่าย หรือใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้าแต่อย่างใด หากมีข้อสงสัยหรือประเด็นสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ FinLitStrategyDiv1@bot.or.th